PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA RUUMIDE KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

  1. Üldtingimustes kasutatavad mõisted

1.1. „ruumide valdaja – edaspidi valdaja“ – Paide Muusika- ja Teatrimaja (edaspidi PAMT)

1.2.  „ruumide valdaja esindaja – edaspidi valdaja esindaja“ – ruumide kasutamise lepingus nimetatud füüsiline isik, kellele edastatakse ruumide kasutamise lepingus ja üldtingimustes nimetatud teated jm. Valdaja esindajateks ürituse ettevalmistuse, toimumise ja mahavõtu ajal on ka PAMT  töötajad, kes pakuvad tehnilist tuge ja/või teenust ja on ruumide valdaja poolt korraldamisega seotud. Vastavad isikud tutvustatakse ruumide kasutaja esindajale tema saabumisel ürituse ettevalmistusele või teatatakse nimed ja kontaktid hiljemalt üritusele eelneval tööpäeval.

1.3. „ruumide kasutaja“ – isik, kellega sõlmitakse ruumide kasutamise leping.

1.4. „ruumide kasutaja esindaja – edaspidi kasutaja esindaja“ – ruumide kasutamise lepingus nimetatud füüsiline isik, kellele edastatakse ruumide kasutamise lepingus ja üldtingimustes nimetatud teated jm ning kes viibib üritusel. Kasutaja esindajal on õigus teha ruumide kasutaja nimel kõiki ruumide kasutamise lepingus ning üldtingimustes nimetatud tehinguid ja toiminguid.

1.5. “ruumide kasutaja töötaja ja koostööpartner” – Isik, kelle on “ruumide kasutaja” kaasanud oma ürituse korraldus- ja tehnilisse toimkonda ja kelle informeerimise, tööohutusalase tegevuse, korra ja puhtuse nõuete järgimise eest vastutab ruumide kasutaja.

1.6. „ruumid“ –valdaja poolt kasutajale ürituse toimumise ajaks ajutiseks kasutamiseks antavad ruumid ja abiruumid, mis on loetletud ruumide kasutamise lepingus. Ruumide kasutaja on enne lepingu allkirjastamist tutvunud ruumide suuruse, istekohtade  arvuga nii teatristiilis, kui laudade taga, toolide ja laudade arvu ja  paigutuse võimalustega.

1.7. „Ruumide kasutamise leping – edaspidi leping“ – valdaja ja ruumide kasutaja vahel sõlmitav leping ruumide kasutamiseks ja teenuse osutamiseks, mille lahutamatuks osaks on käesolevad üldtingimused.

1.8. „tasu“ – ruumide kasutaja poolt temale osutatud teenuste, ruumide ning inventari rendi eest valdajale makstav raha. Tasu sisaldab käibemaksu 20%.

1.9. „teenus“ – valdaja poolt ruumide kasutajale ruumide kasutada andmine jm valdaja poolt osutatavad lepingus ja käesolevates üldtingimustes nimetatud teenused.

1.10. „üritus“ – ruumide kasutaja poolt ruumides korraldatav üritus, mis on täpsustatud lepingus / tellimuskirjas.

 

  1. Valdaja õigused ja kohustused

Valdaja kohustub:

2.1. andma ruumid lepingus kokkulepitud ajal ruumide kasutajale üle. Ruumid antakse kasutajale üle ürituse läbiviimiseks sobivas seisundis (koristatud ja paigutatud on kokkulepitud inventar).

2.2. tutvustama enne ürituse algust kasutaja esindajale ruume, samuti hädaolukorras väljapääsemise erinevaid võimalusi.

2.3. osutama ruumide kasutajale lepingus kokkulepitud teenuseid ja tagama selleks vajaliku personali olemasolu.

Valdajal on õigus:

2.4. kontrollida ruumide kasutaja poolt ruumide kasutamise sihipärasust ja kasutusajast kinnipidamist.

2.5. valdaja ei vastuta ruumides olevate ruumide kasutaja asjade säilimise eest.

2.6. nõuda ruumide kasutajalt kompensatsiooni vastavalt valdajaga kooskõlastamata saaliplaaniga piletimüügist tulenevatele probleemidele.

  1. Ruumide kasutaja õigused ja kohustused

Ruumide kasutaja kohustub:

3.1. kasutama ruume heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt.

3.2. hoidma ruume, ka üldkasutatavaid ruume ja nendes olevat sisustust korras ja puhtana.

3.3. kindlustama ürituse toimumise ajal ning vahetult enne ja pärast üritust korra ruumides ning mitte häirima valdajat ja kolmandaid isikuid.

3.4. vastutama ürituse seaduslikkuse eest.

3.5. teatama ruumide valdajale hiljemalt 5 tööpäeva enne ruumide kasutamist ruumide kasutuse täpne ajakava (ettevalmitusaeg, proovid, ürituse ajakava, lõpetamise ja mahavõtu aeg).

3.6. teavitama valdajat viivitamatult ruumide ja nendes oleva sisustuse olulisest kahjustumisest, ruumide valdus- või kasutusõiguse rikkumisest või piiramisest kolmandate isikute poolt jm, võttes vajadusel koheselt tarvitusele abinõud edasiste kahjude ärahoidmiseks ja tagajärgede likvideerimiseks.

3.7.  kasutama reklaamide ja inventari paigaldamiseks vahendeid, mis ei riku viimistlust ja pindu. Enne reklaamide ja inventari paigaldamist teavitama sellest valdaja esindajat.

3.8. märkima ürituse reklaamides ja kavalehtedele ruumide kasutaja nime ja kontaktandmed.

3.9. mitte avama piletimüüki enne, kui on sõlmitud valdajaga leping.

3.10. informeerima ruumide valdajat korraldatavast piletimüügist juhul, kui piletid pole müüki pandud valdaja piletikeskusest.

3.11. mitte andma ruume omakorda allkasutusse.

3.12. autoriõigusega kaitstud teoste esitamisel tasuma Eesti Autorite Ühingule litsentsitasu.

3.13. vabastama ja andma ruumid lepingus kokkulepitud ajal ja nende sihtotstarbelisele kasutamisele vastavas seisundis valdajale üle. Ürituse lõppemisel vaatavad valdaja esindaja ja kasutaja esindaja ühiselt ruumid üle.

3.14. välja vedama oma tegevusest tulenevat suuremahulise prügi omal kulul. Suuremahulise prügi all mõistetakse valdaja poolt väljapandud prügikastidesse mitte mahtuvat prügi, taarat ja pakkematerjale.

3.15. tagama vastavuses õigusaktidega avaliku korra ja PAMT sisekorraeeskirjadest kinnipidamise. Nimetatud sätetest kinnipidamist on ruumide kasutaja kohustatud nõudma ka oma töötajatelt, koostööpartneritelt ja külalistelt;

3.16. ruumidest lahkumisel pikemale pausile ja ürituse lõppemisel sulgema aknad  ning uksed, kustutama tuled ja eemaldama vooluvõrgust elektriseadmed.

3.17. teavitama valdaja esindajat ürituse lõppemisest  ja ruumide          vabastamisest ning tooma vajadusel infolauda ruumide võtmed.

3.18. hüvitama valdajale ruumis ja nendes oleva sisustuse ning muude asjade kahjustamise või hävitamisega tekitatud kahju hiljemalt 5 päeva jooksul alates vastava kirjaliku nõude saamisest.

3.19. vastutama andmekaitse tingimuste eest

Ruumide kasutajal on õigus:

3.20. kasutada ürituse läbiviimisel tehnikat ja muud inventari  vastavalt eelnevale kokkuleppele.

3.21. kasutada ürituse läbiviimisel lahtist tuld ja/või pürotehnikat ainult valdaja eelneval kirjalikul nõusolekul.

3.22. Ruumide kasutajal on PAMT tehnilistesse ruumidesse sisenemiseks vajalik valdaja esindaja luba.

3.23. Ruumide kasutaja, tema töötajad ja koostööpartnerid võivad PAMT  heli-, valgus-ja lavatehnilise seadmeid kasutada peale valdaja esindajalt juhiste saamist ja kasutusomaduste kirjeldamist. Ruumide kasutaja vastutab ohutuse ja seadmete rikete eest eelkirjeldatud nõude järgimata jätmisel.

3.24. Laval võib iseseisvalt tööle lülitada vaid valguse.

  1. Tasumine

4.1. Tasu suurus ja tasumise kord määratakse kindlaks klendi poolt kinnituse saanud hinnapakkumises või  lepingus . Tasu sisaldab käibemaksu 20%.

4.2. Ruumide valdaja võib nõuda ettemaksu  kuni 50% broneeringu kinnitamiseks ja kogu tasu täies ulatuses maksmist hiljemalt 7 päeva enne ürituse toimumist.

4.3. PAMT ruumide, tehnika ja inventari rendi ja teenuste hinnakiri on avaldatud kodulehel www.pamt.ee. Hinnakirjaga saab tutvuda ka Paide Muusika- ja teatrimajas kohapeal.

4.4. Ruumide kasutaja maksab tasu alates ettevalmistusele saabumisest kuni ürituse tegeliku lõppemiseni, kuid mitte vähem, kui lepingus sätestatud ajavahemiku eest. Üritus loetakse lõppenuks, kui kõik üritusel osalenud isikud ja ruumide kasutaja töötajad ja koostööpartnerid on ruumidest lahkunud.

4.5. Ruumide kasutusaja pikenemisel ja ürituse käigus lepingus märkimata tehnika inventari rendi ja lisateenuste tellimisel saadab PAMT üritusele järgneva 7 tööpäeva jooksul lisaarve.

4.6. Valdajale makstava tasu arveid väljastab Paide Linnavalitsuse Finantsosakond. Tasu saab maksta ka PAMT  kassasse.

4.7. Tasu maksmisega viivitamisel kohaldatakse viivist 0,1% õigeaegselt tasumata summalt päevas. Viivist arvestatakse päevast, mil ruumide kasutaja pidi teostama makse kuni makse laekumise päevani valdajale.

 

  1. Heakorra ja tööohutuse nõuded ruumide kasutajale, tema töötajatele ja koostööpartneritele

5.1.Osapooled juhinduvad ühistegevuses “Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest” ning sellega seonduvate õigusaktide nõuetest, tule- ja elektriohutuse nõuetest ja käesolevast dokumendist. Valdaja esindaja on kohustatud teavitama ruumide kasutajat kõikidest erilistest ohuallikatest, mis võivad ruumides esineda ja esitama neile vajadusel (ruumide kasutaja kirjalikul soovil) ohutusjuhendid.

5.2. Ruumide kasutaja  garanteerib, et tema töötajad on töötervishoiu- ja tööohutusalaselt juhendatud ja  ei luba tööle asuda töötajal, kellel puuduvad vajalikud erialased teadmised ja oskused ning tööohutusnõuete alased teadmised. Enne alustamist on ruumide kasutaja või tema esindaja kohustatud välja selgitama ühistegevuses tekkida võivad ohud ja võtma tarvitusele abinõud nende vältimiseks. Tööde eripärale ettenähtud isikukaitsevahendite kasutamise eest vastutab ruumide kasutaja. Tööde teostamisel võidakse vajaduse korral täiendavalt koostada tööde teostamise tööohutusplaan.

5.3.      Ruumide kasutaja esindaja vastutab oma töötajate ja koostööpartnerite,  töö teostamisel kehtiva korra ja tööohutuse nõuete järgimise eest. Nõuded loetletud allpool. Ruumide kasutaja tagab oma töötajate ja koostööpartnerite töötervishoiu- ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras. Nõuete eiramisest tingitud tööõnnetuse korral PAMT hoones ja territooriumil vastutab ruumide kasutaja täies ulatuses.

5.4.      Hoones liikudes tuleb jälgida kõiki ohutusnõudeid ja  piiranguid.

5.5.      Ruumide kasutaja, tema töötajad, koostööpartnerid võivad liikuda ainult vastavate tööde teostamiseks vajalikes piirkondades. Töökohustustega mitte seotud piirkondades liikumine on keelatud.

5.6.      Õnnetusest või võimalikust ohuolukorrast tuleb kiiresti teatada valdaja esindajale. Kahju tekitaja ei tohi ilma sellest teatamata lahkuda PAMT. Ruumide kasutaja esindaja on kohustatud õnnetusjuhtumit või ohuallikat märgates sellest koheselt teatama valdaja esindajale.

  • Kirjalikult tehakse lühikirjeldus, milles sisaldub õnnetuse või ohuolukorra kirjeldus, juhtumi aeg, tunnistajad, jm.
  • PAMTil on õigus nõuda tekitatud  kahju ka tagantjärele tõestades selle tekitaja. PAMT ei vastuta kahju eest, mille kohta ei ole tehtud kirjeldust ning põhjustaja on juhtumi järel lahkunud majast.

5.7.      Ruumide kasutaja esindaja, töötajate ja koostööpartenrite poolt alkoholi ning muude     narkootiliste ainete kaasatoomine ja alkoholi- ja narkootilise  aine joobes või joobe jääknähtudega hoones viibimine on keelatud.

5.8.      Suitsetamine  on hoones  rangelt  keelatud. Suitsetada võib ainult tähistatud suitsetamiskohas. E-sigareti kasutamise kohta kehtivad samad reeglid mis tavalise sigareti kohta.

5.9       Keemiliste ainete kasutamise ja käitlemise ja võimalike kahjude eest vastutab Ruumide kasutaja.

 

  1. Ruumide kasutaja tuleohutus, tuletööd ja tegutsemine tulekahju korral

6.1. Töövõtja töötajad on kohustatud järgima Eesti Vabariigis kehtivat seadusandlust ja selles sätestatud tuleohutuse ja tuletööde teostamise ohutusnõudeid.

6.2. Tulekahju korral helistada päästeameti telefonile: 112. PAMT infolauas asub telefon, mille kaudu tuleb vajaduse korral edastada häire.

6.3. Hoones olevaid tulekustuteid tohib kasutada ainult tulekahju korral.

6.4. Ruumide kasutaja poolsel tuletööde teostajal peab olema kirjalik tuletöö luba kus on määratud tuletööde tingimused.

6.5.  ATS (Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteemi) häire korral alustama evakueerimist, suundudes lähima ohutu väljapääsu poole. Kogunemiskoht on PAMT parklas, kaupluse Selver poolne osa;

6.6. Ligipääsu evakuatsiooniväljapääsudele, elektrikilpidele, lülititele ja tuletõrjevahenditele ei tohi ummistada, need peavad alati ja igas olukorras jääma takistusteta.

  1. Ruumide kasutamise lepingust taganemine

7.1. Ruumide kasutajal on igal ajal enne Ruumide kasutamist õigust Ruumide kasutamise lepingust taganeda, teavitades sellest Ruumide valdajat.

7.1.2. Juhul kui Ruumide kasutaja teatab Valdajale Ürituse ära jäämisest vähem kui (üks) nädal enne planeeritud Üritust, maksab Ruumide kasutaja  Valdajale leppetrahvi 80 % kokkulepitud tasust või leppetrahvi vastavalt lepingule.

7.2. Ruumide valdajal on õigus Ruumide kasutamise lepingust taganeda, kui:

7.2.1. Ruumide kasutaja ei täida käesolevate Üldtingimuste p 4.1. ja p 4.2;

 

  1. Pretensioonid

8.1. Ruumide kasutaja pretensioonid valdajale tuleb esitada kirjalikult viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast ürituse toimumist. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.

8.2. Valdaja pretensioonid ruumide kasutajale tuleb esitada kirjalikult viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast ürituse toimumist. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.

8.4. Ruumide kasutaja vastutab kahju eest, mis on tekitatud Ürituse ajal ja sellega seoses Ruumide valdajale või kolmandale isikule. Ruumide kasutaja vabaneb vastutusest vaid juhul, kui kahju on põhjustatud valdaja süülise teoga.