TÄHELEPANU! Kõik üritused kuni 1. maini on tühistatud või edasi lükatud! Viimane info Uudiste lehel.

NB! LAADAL KAUPLEJA MEELESPEA – Tarbijakaitseamet
Sel aastal on tarbijakaitseameti tööplaanis järelevalve erinevatel laatadel. Oma järelevalves keskendub amet tarbijakaitse alaste seadusnõuete täitmisele laadamüüjate  poolt.

Tarbijakaitseameti märgukiri: Meelespea teenuse pakkujatele – õhkbatuutide ohutus

Kauplemise tingimused Paide Muusika- ja Teatrimaja poolt korraldatavatel laatadel

Üldosa

 1. Kaupleja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust.
 2. Müüja – kaupleja nimel klienti teenindav füüsiline isik või isik, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust. Käesolevas dokumendis märgitakse nii kaupleja kui müüja sõnaga „kaupleja“.
 3. Kaubanduse korraldaja laadal – Paide Muusika- ja Teatrimaja, edaspidi märgitakse: „korraldaja“.
 4. Müügikoht – koht, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust.
 5. Müügipilet – kaubanduse korraldaja väljastatud dokument, mille alusel võib sellel märgitud tingimustel kaupa või teenust müüa.

Müügikoha broneerimine ja selle eest tasumine

 1. Laadal kauplemiseks tuleb registreeruda Paide Muusika- ja Teatrimaja veebilehel. Kauplemiseks registreerumine suletakse 22 tundi enne laadapäeva algust (näiteks algab laat  laupäeval kell 10, siis registreerumine suletakse  reedel kell 12).
 2. Müügikoha broneerimine toimub ruutmeetrites, märkides registreerumisvormi kauba liigi, müügikoha laiuse ja sügavuse meetrid, ning muud registreerumisevormil avatud lisavalikud (elekter, sõiduk müügiplatsil, müügilauad)  arvutab programm müügipileti hinna ruutmeetrid.
  7.1. Müügipinda sügavusega 1m saab maksimaalselt valida laiusega kuni 3m. Laiema müügipinna broneerimisel tuleb märkida ka sügavust  vähemalt 2m või vastavalt müügikoha või  telgi mõõtmetele.
 3. Mootorsõiduk ja haagis müügiplatsil:
  • Müük sõidukist: Kui müüki teostatakse sõidukist ja/ või  haagiselt,  arvestatakse sõiduki ja/või haagise pindala järgi ruutmeetrites müügipileti hind.
  • Sõiduki parkimine müügikoha juurde: Kui sõiduk ja/ või haagis jääb müügikoha juurde parkima, arvestatakse hind sõiduki tüübi ja hinnakirja järgi “Mootorsõiduki paigaldamine müügiplatsile”.
 4. Müügipileti hinnakiri asub korraldaja veebilehel.
 5. Müügipilet on soodsama hinnaga eelregistreerimisel  ja tasumisel ettemaksuga: soodushind kehtib tasumisel hiljemalt 22 tundi enne laadapäeva algust pangalingiga või arvega või Paide Muusika- ja Teatrimaja kassas.
  * Pangalingid: Swedbank, SEB pank. Pangalingi maksetele ei väljastata arveid.
  * Arvega:  arve saadab  Paide Linnavalitsus. Arve küsimise võimalus läheb lukku laadale eelneva nädala reedel  kell 8:00.  Arve peab saama tasutud arvele märgitud kuupäevaks.
  Arvega tasumisel peab makse selgitusse märkima arve numbri ja nime, kellele on arve väljastatud.
  * Kui müügipilet eest tasumine on jäetud laadahommikule, siis tuleb varuda müügipiletil märgitud summas sularaha.
 6. Müügipilet on täishinnaga, kui eelregistreerudes jätta tasumine laadahommikule. Siis toimub tasumine vaid sularahas enne väljareklaamitud laadapäeva algust, korraldaja väljastab tasumist tõendava kviitungi.
 7. Kui kaupleja tuleb laadapäeval laadapalatsile ja pole end eelregistreerunud, kuid soovib kauplemiseks müügikohta, siis müügipileti hind on talle Paide Linnavolikogu määruses „Müügipiletite hinnad Paide Linnavalitsuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana“ sätestatud maksimummääras.
 8. Kauplejale väljastatakse müügipilet  elektrooniliselt kaupleja poolt registreerumisel märgitud e-posti aadressile. Kauplejad, kellel puudub e-posti võimalus, saavad müügipileti kätte Paide Muusika- ja Teatrimajast. Müügipilet kehtib, kui selle eest on tasutud.
 9. Kui registreerumine on suletud, siis on suletud ka müügipileti tasu maksete vastuvõtmine Paide Muusika- ja Teatrimaja kassas ja pangalinkide kaudu (laada eel reede kell 12:00 kuni laupäev kell 6:00 ei saa tasuda müügipileti eest).

Tegevused laadapäeval ja müügikohtade paigutus

 1. Korraldaja võtab kauplejaid vastu ja jagab laadaplatsil müügikohti laadapäeval ajavahemikus kella 06.00 – 09.00.
 2. Müügikoha asukohta eelnevalt ei broneerita ja maha ei märgita. Kauplejad paigutatakse jooksvalt vastavalt saabumisele, arvestades müügiks pakutavaid kaubagruppe, elektri kasutamise vajadus ja mootorsõiduki laadaplatsile paigutamist.
 3. Müügikoha asukoha määrab korraldaja. Kauplejal ei ole õigust enne korraldajalt juhiseid saamata iseseivalt müügipinda hõivata ega inventari ja kaupu välja panna. Korraldajal on õigus kaupleja ümber paigutada.
 4. Kui kaupleja oma müügikoha paigaldamisel hõivab rohkem pinda, kui ta on registreerumisvormis märkinud ja tasunud, tuleb lisapinna eest täiendavalt tasuda kohapeal vastavalt hinnakirjale „Täishind – laadahommikul sularahas“.

Laadal kauplemine

 1. Laadal kauplemiseks peab kauplejal olema müügipilet, mille eest on tasutud. Müügipilet tuleb esitada vajadusel laadakorraldajale või riiklikku järelevalvet teostava korrakaitseorgani ametnikule tema nõudmisel.
 2. Mistahes kauba müümisel vastutab kaupleja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.
 3. Kaupleja tähistab müügikoha oma ärinime või nimega, lisades kontaktandmed. Müüjad kannavad nähtaval kohal nimesilte.
 4. Kaupleja on kohustatud avaldama müügiks pakutava kauba ja teenuse nimetuse ning müügihinna.
 5. Müügiks võib pakkuda ainult müügipiletil märgitud tooteid ja teenuseid.
 6. Kauplejal on võimalik teostada müüki ka sõidukist, kui sellest on eelnevalt korraldajat teavitatud (märkida registreerumisvormi lisainfo lahtrisse) ning kui see ei välju kauplemispinna piiridest ega sega teisi kauplejaid ja üldist liiklemist.
 7. Müügikoha ja selle lähiümbruse hoiab korras kaupleja.
 8. Kaupleja on kohustatud järgima müügikohal telkide, grillide, batuutide ja muu inventari paigaldamise, kinnitamise, kasutamise ohutusnõudeid.  Telkide kohta peab olema kohapeal olemas tootjapoolne paigaldusjuhend, kus on muuhulgas kirjas telgi kinnitamise viisid ning kasutuspiirid (tuule kiirus). Määratud tuulekiiruse ületamisel tuleb telk inimestest tühjendada ning tagada ohutus.

Müügipileti tühistamine

 1. Müügikoha broneeringu  tühistamiseks tuleb saata kirjalik teade   e-postiaadressil: laadad@pamt.ee  
  27.1. Kui on valitud makseviisiks arve ja arve on väljastatud ning soovitakse müügikoha broneering ja arve tühistada, tuleb seda teha vähemalt 48 tundi enne laadapäeva algust. Teatamata jätmisel kuulub arve kehtestatud korras tasumisele.
 2. Kaupleja peab tasuma müügipileti tühistamise tasu:
  • 1 % müügipileti maksumusest,  kuid mitte vähem kui 5 €, kui tühistamise teade on saabunud hiljemalt 48 tundi enne laadapäeva algust.
  • Hiljem kui 48 tundi enne laadapäeva algust saabunud tühistamisteate puhul tasutud müügipleti maksumust ei tagastata.
 3. Müügikoha broneeringu tühistamisel teostab Paide Linnavalitsus tagasimakse 10 tööpäeva jooksul peale tühistamisteate saamist. Tühistamisteade peab sisaldama järgmist infot: müügipileti number, laada nimetus, müügipileti maksumus, IBAN pangakonto number ja konto omaniku nimi.

Muu teave

 1. Korraldaja ei varusta kauplejaid müügilettide, varjualuste ja muu kauplemiseks vajaliku inventariga, kui ei ole välja reklaamitud teisiti. Inventari rent on võimalik vaid juhul, kui registreerumisvormis on vastavad valikud aktiivsed.
 2. Kui kaupleja müüb tooteid, mis ei ole märgitud registreerumisvormil ja müügipiletil ning mis rikuvad kauplejate paigutamise skeemi, siis on korraldajal õigus kaupleja ümber paigutada.
 3. Iga kaupleja vastutab müügikoha heakorra eest ürituse ajal ning on kohustatud koristama selle enne laadalt lahkumist.
 4. Elektrienergia kasutamine on võimalik ainult selleks ettevalmistatud kohtades. Elektri kasutamine on tasuline (vt hinnakirja).
 5. Müügikoht tuleb demonteerida laadapäeval kahe tunni jooksul peale väljareklaamitud laadapäeva lõppu. Peale demonteerimist tuleb müügikoht ja selle lähiümbrus koristada.
 6. Tekkinud prügi ja jäätmed tuleb viia selleks ettenähtud kohta. Paide Muusika- Ja Teatrimaja parklas ja selle lähiümbruses toimuvatel laatadel on prügi paneku kohta Paide Muusika- Ja Teatrimaja maja tagune parkla.
 7. Kõikidest pretensioonidest tuleb korraldajat teavitada koheselt. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
 8. Korraldajad ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete osas, mis on tekkinud kauplejapoolse kokkuleppe rikkumise tõttu.
 9. Hea laadamaine tagamiseks on korraldajal õigus piirata laadal kauplejate müügikohtade arvu ning tõkestada sobimatute teenuste ja kaupade müügiks pakkumine.